REGULAMIN WYDARZENIA WARSAW TATTOO DAYS DLA UCZESTNIKÓW

29 Luty – 1 Marca 2020, Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące (zwane dalej „Uczestnikami”) w Wydarzeniach organizowanych pod nazwą „Tattoo Days” (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych na terenie Polski.
2. Uczestnicy zobowiązani są ponadto do przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się poszczególne Wydarzenia (zwanych dalej „Obiektami”), wydanych przez właścicieli lub zarządzających poszczególnymi Obiektami.
3. Za uczestniczenie w wydarzeniu uznaje się przebywanie na terenie Obiektu w okresie trwania Wydarzenia, przy czym Wystawców i Partnerów Organizatora obowiązuje Regulamin Wydarzenia Tattoo Days dla Wystawców.
4. Organizatorem Wydarzenia jest Verano Marcin Szwedzicki ul. Styrska 20, 04-188 Warszawa, NIP: 113 224 74 59,
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z Terenu Wydarzenia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Wydarzenia w związku z nabyciem biletu wstępu na Wydarzenie.

§ 2
Sprzedaż biletów


1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie www.tattoodays.pl oraz www.goingapp.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby była ona nieodpłatna.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu.
5. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie.
6. W przypadku, gdy w Wydarzeniu chce uczestniczyć osoba z niepełnosprawnością, zarówno ona jak i osoba wspierającą zobowiązana jest do nabycia Biletów.
7. Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren Imprezy nie ukończyły 10 roku życia. Dzieci, które w dniu wymiany Biletu na Identyfikator mają ukończone 10 lat a nie mają ukończonych 12 lat, mogą skorzystać z 50% zniżki. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu oraz możliwość ze skorzystania z 50% zniżki dla dzieci (10 -12 lat) należy udokumentować przedstawiając na wejściu na Wydarzenie dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka.
8. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, należy dokonać dopłaty do Biletu w wysokości różnicy pomiędzy wartością Bilet, a wartością Biletu ze zniżką, według cennika obowiązującego w dniu zakupu lub zakupić Bilet.

§ 3
Zasady wstępu na Wydarzenie


1. Prawo wstępu na Wydarzenie mają wyłącznie osoby posiadające wydany przez Organizatora Identyfikator.
2. Identyfikatory wydawane są na podstawie biletów wstępu lub zgodnie z zapisami umów zawartych z Wystawcami.
3. Wymiana biletów wstępu na Identyfikatory odbywa się wyłącznie w kasach biletowych.
4. Pracownicy Służby Porządkowej i Informacyjnej są uprawnieni do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu i udziału w Wydarzeniu.
5. Z Identyfikatora może korzystać wyłącznie jedna osoba. Zniszczenie, zerwanie, uszkodzenie, utrata Identyfikatora powoduje, iż traci on ważność. Uczestnik nie ma prawa do żądania wydania drugiego egzemplarza Identyfikatora na podstawie tego samego biletu wstępu.
6. Wstęp na Wydarzenie może podlegać regulacji bądź ograniczeniom w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom lub zapobiegnięciu przepełnieniu Obiektu.
7. Osoby poniżej 16 – ego roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu.
8. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia osobom będącym w stanie wyraźnego upojenia alkoholowego lub narkotykowego, próbującym wnieść na teren Wydarzenia przedmioty objęte zakazem wskazanym w § 3 ust. 10 Regulaminu lub zachowującym się w sposób agresywny.
9. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym Identyfikatora,
b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
e) nie mogących udokumentować swojego wieku
10. Organizator Wydarzenia zabrania:
a) wnoszenia, posiadania, a także używania na terenie Wydarzenia bezzałogowych statków powietrznych, dronów oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.
b) wnoszenia i używania na terenie Wydarzenia rolek, deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
c) wnoszenia alkoholu i środków odurzających za wyjątkiem spożywania napojów alkoholowych zakupionych lub podawanych na terenie Wydarzenia.
d) wnoszenia własnych napojów i jedzenia.
e) wnoszenia i używania broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych oraz innych niebezpiecznych narzędzi.
f) wnoszenia zamkniętych paczek i pakunków.
g) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia (za wyjątkiem psa przewodnika)
h) zakłócania porządku publicznego (w szczególności agresywnego zachowania);
i) palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Obiektu, za wyjątkiem stref do tego wyznaczonych;
j) zanieczyszczania terenu Obiektu odpadami (opakowaniami po jedzeniu i napojach, niedopałkami itp.);
k) niszczenia pomieszczeń Obiektu i urządzeń w nich się znajdujących oraz roślinności na terenie Obiektu;
l) pozostawiania bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu i innego mienia
m) podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie. W przypadku gdy Podmiot nie będący wystawcą Tattoo Days prowadzi na terenie wydarzenia działania promocyjne nie ustalone wcześniej drogą pisemną z Organizatorem, jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Promującego się cennika usług i wyrażeniem zgody na obciążenie podmiotu promowanego kwotą wynikającą z cennika tj. 4 000 zł za dzień prowadzonej kampanii reklamowej. Organizator przewidział depozyt, płatny 20 zł za każdą pozostawioną rzecz. Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których ochrona znajdzie przedmioty uwzględnione w regulaminie jako niedozwolone.

§ 4
Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie Wydarzenia


1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestników oraz porządek podczas Wydarzenia za pośrednictwem Służb Porządkowych i Informacyjnych. W tym celu Organizator powołuje kierownika Służb Porządkowych i Informacyjnych, którego zadaniem jest organizacja tych Służb i koordynacja działań poszczególnych członków tych Służb.
2. Organizator zapewnia również pomoc medyczną i zaplecze higieniczno – sanitarne w trakcie trwania Wydarzenia.
3. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 3 ust. 10
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia, w szczególności w przypadku braku Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
f) stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1120);
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
h) oceny czy dany przedmiot stanowi przedmiot niebezpieczny w rozumieniu § 3 ust. 10;
i) usunięcia z terenu Wydarzenia osób niestosujących się do zapisów Regulaminu lub poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
4. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek:
a) stosować się do zapisów Regulaminu;
b) stosować się do poleceń członków Służb Porządkowych i Informacyjnych, chyba, że polecenia pozostają w rażącej sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
d) usuwania wytworzonych przez siebie odpadów poprzez ich wyrzucanie do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie Obiektu;
e) uzyskania zgody osób fotografowanych lub filmowanych na rejestrację ich wizerunku.

§ 5
Odpowiedzialność


1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia terminu Wydarzenia. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Wydarzenia i profilu Facebook TattooDays.pl
2. Osobom, które w związku z odwołaniem lub przełożeniem terminu Wydarzenia nie wykorzystały biletu wstępu, przysługuje zwrot należności w wysokości ceny brutto biletu wstępu. Osobom tym nie przysługuje odszkodowania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody na osobach lub mieniu Uczestnika spowodowane z winy Uczestnika lub osób trzecich;
b) szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń członków Służby Porządkowej i Informacyjnej;
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu Wydarzenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Wydarzenia, w szczególności poprzez odwołanie poszczególnych punktów programu lub zmiany w terminarzu godzinowym. W przypadku dokonania takich zmian Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania ani zwrotu biletu wstępu.

§ 6
Rejestracja przebiegu Wydarzenia


1. Organizator zastrzega dla siebie oraz Sponsorów Wydarzenia prawo do rejestracji całości Wydarzenia oraz jego przygotowań w formie wizualnej (fotografie) i audiowizualnej – dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. W trakcie rejestracji wizerunek Uczestników może zostać nieodpłatnie utrwalony.
2. Organizatorowi przysługuje pełne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do rozpowszechniania i zwielokrotniania wizerunku Uczestników, w tym poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i publiczne udostępnienia w taki, sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
3. Wejście na teren Wydarzenia stanowi jednocześnie wyrażenie przez Uczestnika zgody na rejestrację, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wizerunku zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej.
4. Uczestnik ma prawo żądania usunięcia jego wizerunku rozpowszechnionego lub zwielokrotnionego przez Organizatora lub Sponsorów. Celem skorzystania z tego prawa Uczestnik winien skierować swoje żądanie usunięcia wizerunku na adres e-mail info@tattoodays.pl , wskazując jednocześnie precyzyjnie miejsce jego udostępnienia (np. poprzez wskazania bezpośredniego hiperłącza kierującego do opublikowanego wizerunku).

§ 7
Zwrot biletów wstępu


1. Bilety wstępu zakupione w przedsprzedaży podlegają zwrotowi na warunkach określonych przez partnera sprzedażowego.
2. Bilety wstępu zakupione w trakcie Wydarzenia nie podlegają zwrotowi, niezależnie od tego czy zostały one wymienione na Identyfikator.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
2. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w sieci Internet pod adresem http://www.tattoodays.pl, a także w kasach biletowych na terenie Obiektu, w którym organizowane są poszczególne Wydarzenia w trakcie ich trwania.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w sieci Internet pod adresem http://www.tattoodays.pl
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej wydarzenia, tj. www.tattoodays.pl
5. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Status Sponsora oraz Partnera Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator
7. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
8. Korespondencje do Organizatora kieruje się pod wskazany w §1 pkt. 4 adres z dopiskiem: Tattoo Days
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa polskiego.